کانټینر کور - په چین کې د هوشینشان او لیشینشان روغتون